Beperkte servicefunctionaliteit i.v.m. COVID-19. Klik hier voor meer informatie.

Hallo klein-scherm gebruiker,

KPMG Online Bedrijfswaarderingen is helaas nog niet geoptimaliseerd voor klein-scherm. je kan verder gaan, maar weet dat het beter werkt op groot-scherm.

Privacy policy

KPMG Online Privacystatement

KPMG vindt het belangrijk om de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd te waarborgen. We verwerken uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en op veilige wijze. Dit Online Privacystatement heeft betrekking op de online verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens middels de KPMG Online Bedrijfswaarderingen website van KPMG Nederland. Indien u onze diensten afneemt kan in de dienstspecifieke voorwaarden aanvullende informatie staan over eventuele verdere dataverzameling en verwerking.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

KPMG Staffing & Facility Services B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is zij veelal samen met de KPMG-entiteit die primair het doel en middelen voor de gegevensverwerking bepaalt. Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd terecht bij KPMG Staffing & Facility Services B.V.

KPMG Staffing & Facility Services B.V. is een dochteronderneming van KPMG N.V. en is geregistreerd bij het handelsregister in Nederland onder nummer 34153861.

Welke typen persoonsgegevens verwerken wij?

KPMG verwerkt persoonsgegevens als u onze website bezoekt. Bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. KPMG verzamelt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn. Extra persoonsgegevens worden alleen verzameld als u daarvoor toestemming geeft.

De volgende (type) persoonsgegevens kunnen wij verwerken als u onze website bezoekt:

— Naam

— E-mailadres

— Bedrijfsnaam

— IP-adres

— Inloggegevens

— Adres

— Cookie-informatie

Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens?

KPMG verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

— Als u ons vraagt naar informatie over KPMG, dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op u vraag;

— Wanneer u een online account aanmaakt dan worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het maken van een online KPMG account;

— Wanneer u een dienst afneemt dan worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het verlenen van de dienst en het verrichten van eventuele betalingen;

— Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om uw bezoek aan onze website zo goed mogelijk te optimaliseren en om onze diensten steeds verder te verbeteren;

— Wanneer ons daarvoor toestemming hebt gegeven, of indien u klant bent, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen informeren over producten en diensten van KPMG;

— Wij zullen uw gegevens ook opslaan in ons relatiebeheersysteem (CRM). Wanneer uw gegevens hier al in voorkomen vanwege andere verwerkingen (bijvoorbeeld lopende dienstverlening of sales gesprekken) dan zullen wij de door u verstrekte gegevens hieraan toevoegen. Hiermee zorgen we voor een eenduidig, actueel en kloppend beeld van u als relatie van KPMG.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan ons verstrekt heeft. Uitzondering hierop is als wij een wettelijke verplichting hebben of moeten voldoen aan professionele standaarden of kwaliteitsregels, als u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens ook voor een ander doel te verwerken of als verdere verwerking is toegestaan op basis van de privacywetgeving.

Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

De privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) staat toe om persoonsgegevens te verwerken indien dat gebeurt op basis van een van de grondslagen opgenomen in de AVG. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dat op basis van een van de volgende grondslagen:

- De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u;

- De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van bestanden voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver;

- Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang in de volgende gevallen: • het werven van opdrachten (sales), onder andere door het toesturen van relevante informatie;

  • het managen van bestaande klanten en relatie (relatiebeheer & accountmanagement);
  • het optimaliseren en/of personaliseren van content;
  • Het optimaliseren van onze bedrijfsvoering, zoals het standaardiseren van processen;

- U hebt specifiek en expliciet toestemming gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel. We zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken op de wijze waarvoor we uw toestemming hebben verkregen. In dit geval kunt u toestemming op ieder moment intrekken via de link die staat opgenomen in iedere e-mail die u van ons ontvangt, door in te loggen op onze website of door een e-mail te sturen naar KPMG via privacy@kpmg.nl.

Cookies

KPMG maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze online diensten. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren en te personaliseren en om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.

Een "cookie" is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). Daardoor kan de website uw apparaat herkennen. Cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op onze website verschijnt een zogenoemde cookiebanner waarmee u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies. Uw toestemming voor het plaatsen van cookies is niet vereist omdat wij alleen functionele cookies plaatsen (hiervoor is geen toestemming vereist, omdat deze geen inbreuk maken op uw privacy) en analytische cookies die privacyvriendelijk zijn ingesteld (ook hier is geen toestemming nodig). Dit hebben wij onder andere gedaan door IP-adressen deels te maskeren.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Houdt er wel rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledig functionaliteit van websites te ervaren.

Hieronder vindt u een lijst met soorten cookies die op onze websites worden gebruikt.

Doel Omschrijving Type & Duur
Beveiliging (bijv. Csrftoken) Deze cookie zorgt ervoor dat informatie die u verstrekt niet kan worden misbruikt door derden. Functioneel -- verwijderd 1 jaar na plaatsing.
Optimaliseren gebruik Deze cookie slaat tijdelijk informatie van uw sessie (websitebezoek) op, waardoor u bijvoorbeeld niet opnieuw een formulier hoeft in te vullen indien u een pagina herlaadt, of niet alle velden in één keer juist invult. Functioneel -- verwijderd 14 dagen na plaatsing.
Privacyvoorkeuren Deze cookie onthoudt of de cookiemelding is gesloten. Functioneel -- verwijderd 1 jaar na plaatsing.
Analyseren Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Analytisch -- verwijderd 2 jaar na plaatsing.

Google Analytics

KPMG maakt gebruik van Google Analytics. Voor informatie over het gebruik van Google Analytics kunt u terecht op de informatiepagina van Google Analytics. Het gebruik van Google Analytics is op privacyvriendelijke wijze ingericht door een verwerkersovereenkomst te sluiten met Google, het laatste deel van uw IP-adres te maskeren, het delen van gegevens uit te schakelen en geen gebruik te maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is of als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Voor sommige werkzaamheden schakelen we opdrachtnemers in. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van de website of voor het uitvoeren van betalingen. In alle gevallen is er met de derde partij een passende (verwerkers)overeenkomst gesloten waarin onder andere een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd en wordt ervoor gezorgd dat een derde alleen toegang tot de persoonsgegevens krijgt indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van diens werkzaamheden.

Daarnaast kan KPMG persoonsgegevens doorgeven aan andere KPMG-organisaties of aan externe bedrijven in het buitenland die met ons samenwerken of namens ons werken. KPMG kan ook persoonsgegevens verwerken in een ander land dan waar u gevestigd bent. Doorgifte door KPMG van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met Europese (en Nederlandse) privacywetgeving.

KPMG moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Daarnaast kunnen persoonsgegevens ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid.

KPMG zal geen persoonsgegevens die u ons verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van de direct marketing doeleinden van deze derden.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

We slaan uw gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie en daar worden opgeslagen. In dat geval zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

KPMG heeft beveiligingsbeleid en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Naar ons beste kunnen zal de toegang tot persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens KPMG betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de informatie geheim te houden. Waar nodig is dit contractueel ook zo afgesproken.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

KPMG bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor heeft KPMG een intern bewaarbeleid opgesteld dat regelmatig bijgewerkt wordt.

Links naar andere websites
Wees u ervan bewust dat KPMG websites kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder van derde partijen die niet worden beheerst door dit Privacy Statement, maar door andere privacyverklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens te wijzigen, verwijderen, het gebruik te beperken, bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen of om uw persoonsgegevens over te dragen.

U kunt een verzoek tot uitoefening van de hier beschreven rechten indienen door contact op te nemen met privacy@kpmg.nl. We zijn dan wel verplicht om uw identiteit te controleren. Daarom kunnen we aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen.

Heeft u vragen of klachten?

KPMG vindt het belangrijk om de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd te waarborgen. Als u een verzoek of vraag heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar wilt maken, stuur dan uw opmerking, vraag of bezwaar per e-mail naar: privacy@kpmg.nl.

KPMG heeft een Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Voor vragen en verzoeken die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met onze FG per e-mail: FG@kpmg.nl.

U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit beleid

KPMG kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de "datum laatst gewijzigd", die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop KPMG uw persoonsgegevens beschermt..

Verwijzingen in dit Online Privacy Statement naar "KPMG", "wij", "onze" en "ons" verwijzen naar KPMG N.V. en haar dochterondernemingen.